Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Suzuki Sit&Win 2021

  1. ORGANISATIE

1.1. In het kader van de Suzuki Sit&Win-actie stelt Suzuki Belgium nv (met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 8 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0421.846.763 (hierna de “Organisator”) in samenwerking met Autofans BV (Sinjorendreef 6, 2980 Zoersel, BE0848.399.315) (hierna de “Website” een wedstrijd voor onder de naam “Sit & Win” (hierna de Wedstrijd). Deze Wedstrijd impliceert dat de klant, die de ondergenoemde handeling uitvoert zoals beschreven in punt 3 kans maakt op de prijs zoals vermeld in punt 4. 1.2. Deze Wedstrijd wordt aangekondigd middels de website en sociale media-kanalen van Suzuki Belgium alsook de website en sociale media-kanalen van de Website 1.3. Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op de website van de Website.

  1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET VERLOOP

2.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het wedstrijdreglement. 2.2. De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de kant van de Organisator. 2.3. De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, de Wedstrijd stop te zetten indien zich fraude manifesteert. 2.4. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator. 2.5. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: Suzuki Belgium, t.a.v. Robbe Hemeleers, Satenrozen 8, 2550 Kontich of via de contactpagina van de website van de Organisator.

  1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

3.1. De Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen - consumenten die minimaal 18 jaar zijn en eigenaar zijn van een geldig rijbewijs B. 3.2. Deze Wedstrijd heeft als doel de deelnemer te belonen die volgende handeling heeft uitgevoerd en de schiftingsvraag correct heeft beantwoord: Bij het dealernetwerk van Suzuki (te raadplegen via de website van de Organisator) hangt in een wagen een 8-cijferige code. Deze code dient ingevuld te worden op de wedstrijdpagina van de website van de Website. Indien deze code correct is ingevuld, zal de deelnemer de schiftingsvraag kunnen invullen. 3.2.1. De schiftingsvraag luidt als volgt: “Hoeveel deelnemers zullen op 31 januari om 23u59 hebben deelgenomen aan deze wedstijd?” 3.2.2. Indien er geen enkele deelnemer het exacte antwoord kan geven op de schiftingsvraag, zal het dichtstbijzijnde antwoord worden genomen als winnaar. 3.3. Elke deelname die in strijd is met de vooropgestelde regels, zal als ongeldig beschouwd worden.

3.4. Volgende personen zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de Wedstrijd: - personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse (juridische) band hebben met de Organisator, de franchisenemers van de Organisator, de Website of met één van de bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken vennootschappen, met name communicatie-, reclame- en marketingbureaus; - de familieleden van voormelde personen en eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd (met inbegrip van partners, echtgenoten, broers en zussen, kinderen). 3.5. Eenzelfde deelnemer mag één keer per code deelnemen aan de wedstrijd. Dit impliceert dat hij wel meerdere malen kan deelnemen aan de wedstrijd als hij hiervoor meerdere correcte codes ingeeft.

  1. PRIJZEN

4.1. De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook. 4.2. De prijzen zijn niet overdraagbaar. 4.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 4.4. Volgende prijs is voorzien: Deelname aan de Viking Rally van 4 tot en met 10 april 2021 (voor meer informatie zie: https://thevikingrally.com/vr21) met 2 personen voor 1 wagen die ter beschikking wordt gesteld door de Organisator inclusief terugvlucht van de eindlocatie terug naar België. De wagen zal een dag voor de rally ter beschikking gesteld worden aan de winnaar zodat hij zelf vanuit België naar het startpunt van de rally kan rijden en zal na afloop van de rally opgehaald door de Organisator worden op het eindpunt van de rally. 4.4.1. Voor regels omtrent het gebruik van de wagen verwijst de organisator door naar het “Uitleencontract” zoals opgenomen in addendum van het reglement. 4.4.2. Alle kosten die eigen zijn aan de Viking Rally zoals, maar niet exclusief: lunch, brandstof, warme kledij, … zijn ten koste van de winnaar en kunnen niet verhaald worden op de Organisator of de Website.

  1. BEPALING VAN DE WINNAAR

5.1. Uit de inzendingen worden de 3 deelnemers uitgehaald waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. Deze drie deelnemers spelen een finale, die bestaat uit een 2 praktische proeven. De eerste proef is een verbruikswedstrijd met een Suzuki Vitara 4x4, de tweede proef is er een over de sociale media skills van de deelnemers. Een jury bestaande uit personen van Suzuki Belgium en DPG Media zullen de winnaar aanduiden.
5.2. De winnaars worden door de Website en de Organisator na het afsluiten van de wedstrijd gecontacteerd door de Website. 5.3. Om logistieke redenen worden alle verzendingen in één keer verwerkt.

  1. UITSLUITING EN VERVOLGINGEN

6.1. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de Organisator. 6.2. De Organisator houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze Wedstrijd belemmert en iedereen gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing, misbruik, manipulatie of fraude pleegt in de Wedstrijd zoals in dit reglement omschreven.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door haar fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van dit wedstrijdreglement. 7.2. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af indien een ongeval of incident zich bij de winnaar zou voordoen tijdens het gebruik of tijdens de beleving van zijn/haar prijs. De winnaars dienen zelf in te staan voor de bijhorende documenten (rijbewijs, verzekeringen, paspoort, visa, abonnementen e.a.) om van hun prijs te kunnen genieten of gebruik te maken.

  1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 8.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Organisator. De persoonsgegevens meegedeeld bij deelname aan de Wedstrijd zullen enkel worden gebruikt voor afhandeling van de Wedstrijd (rechtsgrond contract). De Organisator zal de afbeelding en persoonsgegevens van een winnaar enkel gebruiken voor promotiedoeleinden indien een winnaar daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd (rechtsgrond toestemming). De gegevens van de deelnemers worden enkel gedeeld met de eventuele marketing en andere dienstverleners van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, postbedrijven, reisorganisatoren, etc). 8.3. De gegevens van de winnaars worden bewaard gedurende 10 jaar. 8.4. De deelnemers hebben recht op inzage, verbetering en verwijdering van hun gegevens. Tevens hebben de deelnemers het recht om de Organisator te verzoek de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of om de overdracht van hun gegevens in een machineleesbare format te vragen. Tot slot hebben de deelnemers het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om zijn rechten uit te oefenen kan de deelnemer gebruik maken van het portaal dat de Organisator daartoe heeft ontwikkeld (https://gdpr.hubo.be/?lang=nl_BE) of hij kan zich richten tot de klantendienst (contactgegevens raadpleegbaar op de website van de Organisator). 8.5. Indien de deelnemer zich lopende de Wedstrijd verzet tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens, wordt hij geacht onherroepelijk afstand te doen van zijn deelname aan de Wedstrijd.

  1. WETGEVING EN RECHTBANK

9.1. Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. 9.2. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van dit wedstrijdreglement zijn de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. De klant verbindt zich ertoe in geval van een geschil aangaande de toepassing of interpretatie van het wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

Recente reacties

Laatste rijtesten

Alle rijtesten

Laatste reportages

Alle reportages

Laatste nieuws

Alle nieuws