Wedstrijdreglement

Lopende wedstrijden

Duotickets Autosalon 2020

Artikel 1: algemeen

  1. Het bedrijf Autofans BVBA, met hoofdzetel te Sinjorendreef 6 2980 Zoersel (België) (hierna de Organisator genoemd) organiseert in België een wedstrijd onder de naam “WIN: Duotickets voor Brussels Motor Show 2020!".


Artikel 2: voorwaarden tot deelname

2.1 De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon.
2.2 De medewerkers en personeelsleden van de Organisator, evenals de medewerkers en de personeelsleden van de ondernemingen die op de ene of andere manier betrokken zijn bij de organisatie of het verloop van de wedstrijd (onder andere media, reclameagentschappen en leveranciers van (technische) diensten die betrokken zijn bij het verloop van de Wedstrijd) mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Hun familieleden van de eerste graad mogen evenmin deelnemen.
2.3 Door zijn deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer onvoorwaardelijk en integraal het reglement, evenals elke beslissing die de Organisator zou nemen in het kader van deze Wedstrijd, en hij bevestigt de inhoud van het reglement gelezen, begrepen en zonder enige beperking aanvaard te hebben.
2.4 De deelname gebeurt in eigen naam en kan in geen geval uitgaan van verschillende personen die georganiseerd handelen (of het nu gaat om een vereniging met rechtspersoonlijkheid of een feitelijke vereniging) of die op de ene of andere manier samenwerken om hun winstkansen te vergroten.
2.5 In geval van misbruik, bedrog, fraude of indien er pertinente verdenkingen zouden bestaan dat een Deelnemer zich schuldig gemaakt zou hebben aan een van bovenstaande inbreuken, kan de betreffende Deelnemer zonder enige schadevergoeding uitgesloten worden van de Wedstrijd. Hij zal bijgevolg geen prijs kunnen winnen en/of de prijs die hij gewonnen zou hebben niet in ontvangst kunnen nemen. De Organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook in geval van (enige andere) overtreding, van welke aard ook, van (een van de bepalingen van) onderhavig reglement of van enige geldende wettelijke bepaling.

Artikel 3: de wedstrijd

3.1. Algemeen
3.1.1 Het aantal deelnemers is niet beperkt.
3.1.2 De Wedstrijd is enkel geldig in België. Onderhavige wedstrijd begint op 06/01/2020 en eindigt op 08/01/2020. Je kan deelnemen aan de wedstrijd tot 08/01/2020, 23u59. Alle deelnames die hierna nog worden geregistreerd maken geen kans meer om te winnen.
3.1.3 Per Deelnemer wordt één enkele deelname aan de Wedstrijd aanvaard. In geval van herhaaldelijke deelname van een Deelnemer aan de Wedstrijd behoudt de Organisator zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd.
3.2. Deelname en bepaling van de winnaars
3.2.1 Deelname
Om aan de Wedstrijd deel te nemen moet de Deelnemer:
· een gebruikersaccount hebben of aanmaken op na eerst de verplichte informatie ingevuld en de gebruiksvoorwaarden van de website aanvaard te hebben.
· antwoord op de gestelde vragen invullen via het antwoordformulier De internetgebruiker verbindt zich ertoe geen pseudoniem te gebruiken met een choquerend, beledigend, onterend of racistisch karakter of foto’s die in strijd zijn met de in België geldende wetgeving.
Er wordt slechts één deelname per persoon aanvaard.
Elke vermelding van een valse, verkeerde of onvolledige identiteit of e-mail leidt tot de onmiddellijke stopzetting van de deelname. De Organisator behoudt zich het recht voor alle nodige controles uit te voeren betreffende de identiteit en het e-mailadres van de deelnemers.
Elke deelname die bij de Organisator toekomt buiten de termijnen die vastgesteld werden in onderhavig reglement, zal als ongeldig beschouwd worden.
3.2.2 Aanduiden van de winnaars
Een Deelnemer zal als winnaar van de Wedstrijd beschouwd worden als hij:
1. Voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals gespecificeerd in bovenstaande paragraaf (artikel 3.2.1) en uit wordt uitgekozen(loting) door de Organisator.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden via e-mail. De Organisator zal hem vervolgens de bepalingen en procedures meedelen die hij moet volgen om zijn prijs te ontvangen. Laat de winnaar niets van zich horen na een termijn van 2 dagen (48 uren), blijft de gewonnen prijs eigendom van de Organisator of zal een nieuwe winnaar gevonden worden.
3.3. De prijs
3.3.1 Een Deelnemer kan slechts één prijs winnen.
3.3.4 De Organisator behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs met een gelijkaardige waarde toe te kennen indien bovenstaande prijs niet (of niet meer) beschikbaar zou zijn of niet (of niet meer) toegekend zou kunnen worden om redenen buiten de wil van de Organisator om.
3.3.5 De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen of verlies tijdens het Vervoer van de prijs of in geval van verzending van de prijs naar een foutief adres als gevolg van de nalatigheid van de winnaar. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig incident/ongeval dat zou kunnen voortkomen uit het gebruik van de prijs. Alle vermelde merken of productnamen zijn merken die door hun respectieve eigenaars gedeponeerd werden.

Artikel 4: bescherming van de persoonlijke gegevens

4.1 De Deelnemer erkent en aanvaardt dat hij door zijn deelname aan de Wedstrijd de Organisator de toelating geeft zijn persoonlijke gegevens afkomstig de website binnen het kader van de Wedstrijd te gebruiken om de goede organisatie en het correcte verloop van de Wedstrijd te garanderen. De Deelnemer heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te bekijken en te corrigeren. De Deelnemer kan dit recht laten gelden door een aangetekend schrijven te sturen naar de hoofdzetel van de Organisator.

Artikel 5: aansprakelijkheid

5.1 Tenzij zijn aansprakelijkheid niet door de wet uitgesloten kan worden, kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden tegenover de Deelnemers of derden voor de schade die (on)rechtstreeks veroorzaakt zou zijn als gevolg van de deelname aan de Wedstrijd of van het gebruik van de prijs.
5.2 In geval van overmacht of enige andere omstandigheid die losstaat van de wil van de Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor de Wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, in te korten of stop te zetten. Hij behoudt zich eveneens het recht voor de regels, de prijs en de informatie met betrekking tot de Wedstrijd te wijzigen. De Organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De Deelnemers zullen dus bij elke deelname opnieuw kennis moeten nemen van het reglement om zich ervan te vergewissen dat dit niet gewijzigd werd.
5.3 De Organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van ontvangst of de laattijdige ontvangst van de e-mail waarin de winnaar op de hoogte gebracht wordt van zijn overwinning, noch voor het niet gebruiken van de prijs en/of de wijziging van de prijs.
5.4 De deelname aan de Wedstrijd via internet impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, zoals de technische prestaties, de reactietijd voor het raadplegen of doorsturen van informatie. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat bepaalde gegevens niet beschermd zijn tegen eventuele interceptie ervan en tegen de risico’s op besmetting met eventuele virussen die op het internet circuleren.
De Organisator besteedt de grootste zorg aan de organisatie van de Wedstrijd. Toch is het mogelijk dat informatie niet volledig of verkeerd is. Eventuele onnauwkeurigheden, drukfouten, typografie, vergissingen met betrekking tot de samenstelling of andere fouten en technische problemen of andere problemen met betrekking tot de Wedstrijd kunnen niet ingeroepen worden als basis voor enige verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van de Organisator. De Organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die de deelname aan de Wedstrijd onmogelijk maken of voor technische problemen die het goede verloop van de Wedstrijd zouden verhinderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke Deelnemer om zich ervan te vergewissen dat de technische middelen waarmee hij aan de Wedstrijd deelneemt correct functioneren. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die gebruikt worden voor de Wedstrijd en de configuratie van de hardware en/of software die gebruikt wordt door de Deelnemer.

Artikel 6: Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

6.1 De wetten die van toepassing zijn op de Wedstrijd zijn die van het Belgische recht.
6.2 Elk geschil voortvloeiend uit de Wedstrijd of op enige manier gekoppeld aan de Wedstrijd is onderworpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechter van het gerechtelijke arrondissement van Antwerpen. De partijen moeten echter proberen om eventuele geschillen in der minne te regelen alvorens ze voor te leggen aan de bevoegde rechtbank

Recente reacties

Laatste rijtesten

Alle rijtesten

Laatste reportages

Alle reportages

Laatste nieuws

Alle nieuws